API KULLANIMI

4VIO API kullanımı çok kolaydır. API kaynaklı sorunlarla uğraşmak yerine kendi kodunuz ile ilgilenmeniz için zaman kazandırır. Yapmanız gereken tek şey kullandığınız API'den gelen cevapla ne yapmak istediğinizi belirlemek.

API Adresleri ve Desteklenen Biçimler
API API URL Biçim Örnek Çıktı
IP API https://api.4vio.com/ip/v1 text 8.8.8.8
IP API https://api.4vio.com/ip/v1/json json {"ip":"8.8.8.8","ip_country":"US"}
IP API https://api.4vio.com/ip/v1/jsonp jsonp GetIP({"ip":"8.8.8.8","ip_country":"US"});
FDP API https://api.4vio.com/fdp/v1 json -
OSINT API https://api.4vio.com/osint/v1 json -
CTI API https://api.4vio.com/cti/v1 json -
Hata Kodları
Kod İsim Açıklama
101 Invalid access token Erişim için kullanılan token hatalı ya da iptal edilmiş.
102 Access token has expired Token süresi dolmuş, yeni token alınmalı.
103 API permission denied İzin yok ya da izin kaldırılmış.
113 Invalid email address Geçersiz e-posta adresi.
201 Rate limit exceeded Belirli bir zamanda çok fazla istek gönderildi.
803 No records found Kayıt bulunamadı.

KOD ÖRNEKLERİ

Bash

#!/bin/bash

ip=$(curl -s https://api.4vio.com/ip/v1)
echo "IP: $ip"

C#

using System;
using System.Net;

namespace ipapi.Examples {
  class Program {
    public static void Main (string[] args) {
      WebClient webClient = new WebClient();
      string publicIp = webClient.DownloadString("https://api.4vio.com/ip/v1");
      Console.WriteLine("IP: {0}", publicIp);
    }
  }
}

Go

package main

import (
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "os"
)

func main() {
    res, _ := http.Get("https://api.4vio.com/ip/v1")
    ip, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)
    os.Stdout.Write(ip)
}

Java

try (java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(new java.net.URL("https://api.4vio.com/ip/v1").openStream(), "UTF-8").useDelimiter("\\A")) {
  System.out.println("IP " + s.next());
} catch (java.io.IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Javascript

<script type="application/javascript">
 function GetIP(json) {
  document.write("IP: ", json.ip, " - Country: ", json.ip_country);
 }
</script>

<script type="application/javascript" src="https://api.4vio.com/ip/v1/jsonp"></script>

jQuery

<script type="application/javascript">
 $(function() {
  $.getJSON("https://api.4vio.com/ip/v1/jsonp",
   function(json) {
    document.write("IP: ", json.ip);
   }
  );
 });
</script>

Lisp

;This example requires the drakma http package installed.
;It can be found here: http://www.weitz.de/drakma

(let ((stream
  (drakma:http-request "https://api.4vio.com/ip/v1" :want-stream t)))
 (let ((public-ip (read-line stream)))
  (format t "IP: ~A" public-ip)))

Lua

http.Fetch("https://api.4vio.com/ip/v1", function(body) print("IP: " .. body ) end

Objective-C

NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"https://api.4vio.com/ip/v1"];
NSString *ipAddress = [NSString stringWithContentsOfURL:url encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
NSLog(@"IP: %@", ipAddress);

Scala

val addr = scala.io.Source.fromURL("https://api.4vio.com/ip/v1").mkString
println(s"IP: $addr")

Perl

use strict;
use warnings;
use LWP::UserAgent;

my $ua = new LWP::UserAgent();
my $ip = $ua->get('https://api.4vio.com/ip/v1')->content;
print 'IP: '. $ip;

PHP

<?php
  $ip = file_get_contents('https://api.4vio.com/ip/v1');
  echo "IP: " . $ip;
?>

PowerShell

$ip = Invoke-RestMethod -Uri 'https://api.4vio.com/ip/v1/json'
"IP: $($ip.ip)"

Python

# This example requires the requests library be installed. You can learn more
# about the Requests library here: http://docs.python-requests.org/en/latest/
from requests import get

ip = get('https://api.4vio.com/ip/v1').text
print('IP: {}'.format(ip))

Ruby

require "net/http"

ip = Net::HTTP.get(URI("https://api.4vio.com/ip/v1"))
puts "IP: " + ip

VB.NET

Dim httpClient As New System.Net.Http.HttpClient
Dim ip As String = Await httpClient.GetStringAsync("https://api.4vio.com/ip/v1")
Console.WriteLine($"IP: {ip}")